اپل مهندسان نرم افزار بیشتری استخدام می کند

اپل مهندس نرم افزار بیشتری نسبت مهندسان سخت افزار استخدام می کند

بر اساس گزارشی که از وبسایت Thinknum  منتشر شده است، اطلاعات مربوط به فهرست استخدام اپل نشان می دهد که این شرکت برای اولین بار از اول فصل سال 2016 ، جایگاه مهندسان سخت افزار در فهرست مشاغل اپل کمتر از حد انتظار قرار گرفته است. این وب سایت ادعا می کندبا نگاهی به فهرست…
فهرست