سیستم تشخیص چهره

اشتباه سیستم تشخیص چهره چین عکس را به جای عابرپیاده تشخیص داد

سیستم های تشخیص چهره در کشور چین از اهمیت زیادی برخوردار است ، همچنین انتقادات بسیاری به اعتماد چینی ها به سیستم های تشخیص چهره می شود . از نمونه انتقادهایی که به این فناوری می شود : چه اتفاقی می افتاد اگر سیستم تشخیص چهره ، تشخیص اشتباهی انجام دهد ؟! متاسفانه ، اخیرا…
فهرست